LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT
MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

Dessa licensvillkor (”avtalet”) utgör ett avtal mellan Microsoft Corporation (eller beroende på var du bor, ett av dess koncernbolag) och dig. Läs dessa villkor noggrant.
Med undantag för vad som uttryckligen anges gäller detta avtal för all ovanstående programvara och omfattar alla eventuella media som programvaran levereras på. Det gäller också för eventuella
•uppdateringar,
•tillägg,
•Internetbaserade tjänster och
•supporttjänster
som avser programvaran om inga andra villkor medföljer dessa produkter eller tjänster. I sådant fall gäller de medföljande villkoren. Detta avtal ersätter licensvillkoren som är inkluderade i programvaran.
Genom att installera programvaran, ha den installerad, prenumerera på den eller använda den godkänner du detta avtal (inklusive eventuella ändringar gjorda under tiden). Om du inte accepterar detta avtal ska du inte installera programvaran, ha den installerad, prenumerera på den eller använda den.
Om en individ ingår detta avtal å en juridisk persons vägnar, försäkrar individen att han eller hon har auktoritet att binda den juridiska personen till detta avtal.
Meddelande om validering av prenumeration. Servrar där programvaran finns installerad kan periodvis tillhandahålla information för att kontrollera att programvaran är korrekt licensierad och att giltighetstiden inte har löpt ut. Denna information innefattar kundens prenumerationsnummer, produktnamnet, licensens serienummer, produktens versionsnummer och tidpunkten för den senaste användningen. Kunddata för individuella kunder lagras i upp till 270 dagar i USA. Insamlade data som används för att utvärdera valideringsfunktionernas effektivitet kommer också att lagras i USA och kan behållas utan tidsgräns. Genom att använda programvaran godkänner du att informationen som omnämns i denna paragraf överförs.
Förutsatt att du godkänner detta avtal gäller rättigheterna nedan för varje licens som du förvärvar för programvaran.
1. ÖVERSIKT.
a. Programvara. Programvaran kan omfatta
• serverprogramvara
• klientprogramvara som kan installeras på enheter och/eller användas med serverprogramvaran,
• ytterligare ERP-komponenter som kan licensieras separat och
• eventuella uppdateringar eller tillägg för programvaran.
b. Licensiering. Programvaran licensieras baserat på:
• antal exemplar av ERP-lösningen som du installerar på plats eller använder som värdtjänst;
• hur många av dina användare som har åtkomst till ERP-lösningen och
• ytterligare ERP-komponenter som du licensierar. 

c. Licensmodell. Programvaran licensieras enligt två modeller:
• Modell med eviga licenser – Enligt denna modell har du licensierat programvaran under villkoren för evig licens som kod installerad i dina lokaler eller som en tredje man som agerar som ditt ombud är värd för (”Modell med eviga licenser”).
• Modell med prenumerationslicenser – Enligt denna modell har du licensierat programvaran per användare under en begränsad tidsperiod vilket beskrivs mer ingående i ditt partneravtal. Programvaran kan vara installerad i dina lokaler med daglig hantering och kontroll endast av din partner eller så kan din partner eller någon tredje man som tillhandahåller tjänster till dig agera som värd för den (”Modell med prenumerationslicenser”).
o Om din licens löper ut eller sägs upp, upphör din rätt att använda programvaran omedelbart. Om du fortsätter använda programvaran efter detta kan du hållas ansvarig för intrång i immateriella rättigheter och du kan tvingas betala betydande skadestånd eller annan juridisk kompensation.
2. DEFINITIONER.
• ”koncernbolag” avser en juridisk person som direkt eller indirekt äger, ägs direkt eller indirekt av eller som är direkt eller indirekt under gemensamma ägare med en part i detta avtal.
• ”Additive SAL” avser en SAL som måste används i kombination med en bas-SAL.
• ”affärsprocesser på entreprenad” avser att för en specifik kritisk eller icke kritisk affärsuppgift, funktion eller process anlita en tredjepartstjänsteleverantör där tjänsterna som tillhandahålls omfattar direkt eller indirekt åtkomst till programvaran.
• ”CAL” avser klientåtkomstlicens.
• ”klientprogramvara” avser komponenterna i programvaran som beviljar en enhet åtkomst till eller rätten att använda serverprogramvaran eller att använda vissa aspekter av serverprogramvaran.
• ”enhet” avser en enskild persondator, arbetsstation, terminal, handdator, mobiltelefon, personlig digital assistent eller annan elektronisk enhet.
• ”direkt åtkomst” inträffar när en användare loggar in på programvaran via en Microsoft Dynamics-klient.
• ”ERP” avser resursplanering inom organisationer.
• ”ERP-lösning” avser komponenterna i programvaran som kontrollerar dina användare och finansiella rapporteringsenheter.
• ”Extern revisoranvändare” avser en användare som anlitats av tredje man för att bereda sig åtkomst till programvaran endast i syfte att tillhandahålla kompletterande professionella bokförings- eller redovisningstjänster i samband med granskningsprocessen.
• ”extern användare” avser dina kunder som inte omfattas av definitionen ”du”.
• ”Fullständig användare” avser en användare som har obegränsad åtkomst till alla funktioner i serverprogramvaran, inklusive att installera, administrera och hantera alla parametrar eller funktionsprocesser inom ERP-lösningen.
• ”Instans” avser en avbildning av programvara som skapats i programvarans installationsprocedur eller genom att duplicera en befintlig Instans.
• Med ”Interna affärssyften” avses att hantera ditt företag, men inte en oberoende tredje parts företag.
• ”Begränsad användare” avser en användare som bereder sig åtkomst till din ERP-lösning direkt eller indirekt endast i syfte att använda uppgifterna som beskrivs nedan. All åtkomst utöver dessa begränsningar kräver en Fullständig användare.
(i) ”Läs”-åtkomst till data i ERP-lösningen via en klient, eller
(ii) ”Skriv”-åtkomst med en klient med åtkomst till ERP­lösningen via Microsoft Dynamics NAV API till maximalt tre tabellobjekt med följande undantag:
• begränsade användare är inte auktoriserade att skriva till någon av följande tabeller: General Ledger Entry (tabell nummer 17), Permission Set (tabell nummer 2000000004), Permission (tabell nummer 2000000005) eller Access Control (tabell nummer 2000000053) och
• alla tabeller som beskrivs i bilaga A till programvarans Licensieringsguide som ”Inkluderade tabeller för begränsade användare” räknas inte mot de 3 tabellobjekten. Microsoft kan efter eget godtycke uppdatera bilaga A till Licensieringsguiden då och då för att lägga till ytterligare Tabeller. Se licensguiden för Microsoft Dynamics NAV 2015 som finns på go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=509810&clcid=0x409.

• ”operativsystemmiljö” eller ”OSE” avser hela eller delar av en Instans av operativsystemet, eller hela eller delar av en virtuell (eller på annat sätt efterliknad) Instans av operativsystemet som innebär en separat datoridentitet (primärt datornamn eller liknande unik identifierare) eller separata administrativa rättigheter, och instanser av eventuella applikationer som har konfigurerats för att köras på en Instans av operativsystemet eller delarna som anges ovan. Det finns två typer av operativsystemmiljöer, fysiska och virtuella. Ett fysiskt maskinvarusystem kan ha en Fysisk OSE och/eller en eller flera Virtuella OSE:er.
• ”ägande” avser en större ägarandel än 50 procent.
• ”partner” avser den enhet som har undertecknat ett kanalpartneravtal med Microsoft som godkänner att enheten marknadsför och distribuerar programvaran.
• ”Fysisk OSE” avser en OSE som har konfigurerats för att köras direkt på ett fysiskt maskinvarusystem. Den operativsysteminstans som används för att köra virtualiseringsprogramvara för maskinvara (t.ex. Microsoft Hyper-V Server eller liknande tekniker) eller för att tillhandahålla virtualiseringstjänster för maskinvara (t.ex. Microsofts virtualiseringsteknik eller liknande tekniker) ses som en del av den Fysiska operativsystemmiljön.
• Med ”SAL” avses prenumerantåtkomstlicens.
• Med ”server” avses ett fysiskt maskinvarusystem som kan köra serverprogramvara.
• ”Servergrupp” avser ett enskilt datacenter eller två datacenter som är fysiskt belägna:
o i en tidszon inom fyra timmar från den andras lokala tidszon (koordinerad universell tid [UTC], inte DST) och/eller
o inom Europeiska unionen (EU) och/eller Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA).
• ”serverprogramvara” avser komponenterna i programvaran som tillhandahåller tjänster eller funktioner på din server.
• ”Systemadministratöranvändare” avser en användare som bereder sig åtkomst till programvaran endast för att installera, konfigurera och underhålla serverprogramvaran, inklusive hantering av användarrättigheter.
• ”Virtuell OSE” avser en OSE som har konfigurerats för att köras på ett virtuellt maskinvarusystem.
• ”du” avser den juridiska person som har godkänt detta avtal, dina koncernbolag och dina koncernbolags anställda, underleverantörer, ombud och leverantörer.
3. INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDNINGSRÄTTIGHETER.
a. Serverprogramvara. Du måste köpa en serverprogramvarulicens för att använda serverprogramvaran. Du får installera ett obegränsat antal exemplar av serverprogramvaran för att bereda dig åtkomst till ERP-lösningen. Du får dock bara använda det antal exemplar som din licensnyckel tillåter.
b. Klientprogramvara. Du får endast använda klientprogramvaran med ERP-lösningen. Du får installera ett obegränsat antal exemplar av klientprogramvaran för att bereda dig åtkomst till ERP-lösningen. Klientprogramvaran får endast användas av det antal licensierade användare som licensnyckeln tillåter.
c. Ytterligare ERP-komponenter. Om du har tillgång till ytterligare ERP-komponenter måste du förvärva en separat licens för varje ERP-lösning om du vill köra ytterligare en ERP-komponent för flera ERP-lösningar. Mer information och licensrestriktioner angående ytterligare ERP­komponenter finns i licensguiden för Microsoft Dynamics NAV 2015 på go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=509810&clcid=0x409.
4. TYPER AV ANVÄNDARLICENSER. Förutom vad som i övrigt anges finns följande typer av användarlicenser för programvaran:
a. Åtkomstlicenser (CALs och SALs). Förutom licensen för serverprogramvaran måste du förvärva och tilldela en åtkomstlicens för varje användare som har åtkomst till ERP-lösningen direkt eller indirekt. Du behöver en åtkomstlicens för varje användare som använder ERP-lösningen direkt eller indirekt via ett program från en tredje man. Åtkomstlicenser är specifika för en ERP-lösning och får inte användas med eller delas mellan olika ERP-lösningar.
Typer av CALs. Det finns två typer av CALs: Full CALs och Limited CALs.
• En ”Full CAL” är en licens som ger en användare rättighet att utföra uppgifter som en Fullständig Användare.
• En ”Limited CAL” är en licens som ger en användare rättighet endast att utföra uppgifter som en Begränsad Användare. Du kan licensiera upp till 4 Limited CALs per Full CAL.
Typer av SALs. Det finns tre typer av SALs: Standard SALs, Extended Use Additive SALs och Limited SALs.
• En ”Standard SAL” är en grund-SAL-licens som ger en användare rätt att utföra uppgifter som en Fullständig Användare över ERP-lösningen med hjälp av alla funktioner som inkluderas i Startpaketet, som beskrivs i licensguiden för Microsoft Dynamics NAV 2015 som finns på (go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=509810&clcid=0x409).
• En ”Extended Use Additive SAL” är en licens som, i form av ett tillägg till Standard SAL, ger en användare rätt att utföra uppgifter som en Fullständig Användare med hjälp av funktioner som inkluderas i det Utökade paketet, som beskrivs i licensguiden för Microsoft Dynamics NAV 2015.
• En ”Limited SAL” är en licens som ger en användare rättighet endast att utföra uppgifter som en Begränsad Användare.
b. ”Samtidiga CAL” (Concurrent CAL) är licenser som beviljar varje användare åtkomst till ERP-lösningen. Antalet samtidiga CAL som har tilldelats licens avser det högsta antalet användare som får bereda sig åtkomst till ERP-lösningen samtidigt. Du kan välja Fullständig CAL eller Begränsad CAL som samtidiga typer av CAL. Samtidiga CAL kan endast licenseras enligt modellen med Eviga Licenser.
c. ”Användar-SALs” (User SAL) är licenser som är specifika för varje användare och får inte delas med andra användare. Du kan välja Standard SAL, Extended Use Additive SAL eller Limited SAL som SAL-typer för användare. Om du väljer Extended Use Additive SAL måste du licensiera Extended Use Additive SAL för alla Standard SALs. Limited SAL ger åtkomst till samma uppsättning funktioner som är tillgängliga för användare som utför uppgifter för Fullständig Användare, med reservation för begränsningarna angivna i definitionen av Begränsad Användare. Microsoft ger dig utan kostnad två SALs av samma typ som används av dina Fullständiga Användare: en specifikt för en Extern revisoranvändare och en specifikt för en Systemadministratöranvändare. Du får permanent vidareöverlåta din användar-SAL från en användare till en annan. Du får temporärt vidareöverlåta din användar-SAL till en tillfällig användare medan den permanenta användaren är borta. Licenserna för den Externa revisoranvändaren och Systemadministratöranvändaren får inte användas i några andra syften. Användar-SALs kan endast licensieras enligt modellen med prenumerationslicenser.
d. ”Externa användare” Du behöver inga åtkomstlicenser för externa användare. Externa användare måste vara angivna i användartabellen för programvaran, och får inte använda några klienter som tillhandahålls av applikationsprogrammeringsgränssnittet (API) för Microsoft Dynamics NAV, som t.ex. Windows-klienten Microsoft Dynamics NAV 2015 eller Web-klienten Microsoft Dynamics NAV 2015. Externa användarlicenser får inte användas i syfte att lägga ut affärsprocesser på entreprenad.

Mer information om olika slags användarlicenser och licensrestriktionerna angående användarlicenser finns i licensguiden för Microsoft Dynamics NAV 2015 som finns på go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=509810&clcid=0x409.
5. VILLKOR SPECIFIKA FÖR MODELLEN MED EVIGA LICENSER.
• Dina rättigheter att använda programvaran är eviga men kan återkallas om du inte uppfyller villkoren i detta avtal.
6. VILLKOR SPECIFIKA FÖR MODELLEN MED PRENUMERATIONSLICENSER.
• Prenumerationsvalidering.
o Servrar där programvaran är installerad utför regelbundna valideringskontroller av programvaran. Valideringen bekräftar att programvaran är licensierad. Den bekräftar även att inga obehöriga ändringar har gjorts i programvarans valideringsfunktioner.
o Valideringskontrollen kan initieras av programvaran eller av Microsoft. För att möjliggöra valideringskontrollerna kan programvaran då och då kräva uppdateringar eller ytterligare nedladdningar av programvarans valideringsfunktioner. Uppdateringarna eller nedladdningarna krävs för att programvaran ska fungera ordentligt och kan laddas ned och installeras utan föregående meddelande. Under eller efter en valideringskontroll kan servern skicka information om programvaran, datorn och valideringskontrollens resultat till Microsoft. Denna information innefattar kundens prenumerationsnummer, produktnamnet, licensens serienummer, produktens versionsnummer och tidpunkten för den senaste användningen. Microsoft använder endast denna information för att verifiera licensefterlevnad. Genom att använda programvaran accepterar du att denna information överförs. Mer information om validering och vad som skickas under eller efter en valideringskontroll finns på go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=509810&clcid=0x409.
o Om programvaran efter en valideringskontroll har befunnits vara inkorrekt licensierad, kan Microsoft eller din partner meddela att programvaran är inkorrekt licensierad och du kan
 få påminnelser om att erhålla ett korrekt licensierat exemplar av programvaran
 vara tvungen att följa instruktionerna i meddelandet för att bli licensierad att använda programvaran.
• Giltighetsperiod. Giltighetstiden för din prenumerationslicens anges i avtalet med din partner.
7. YTTERLIGARE LICENSKRAV OCH/ELLER ANVÄNDNINGSRÄTTIGHETER.
a. Multiplexing. Multiplexing (det som ibland betecknas som ”pooling”) är indirekt maskinvaru- eller programvaruåtkomst (”indirekt åtkomst”) som
• sammankopplar grupper
• omdirigerar information
• minskar antalet användare som har direkt åtkomst till eller använder programvaran, eller
• minskar antalet användare som hanteras direkt av programvaran.
Alla användare som bereder sig åtkomst till ERP-lösningen via en multiplex-anslutning måste vara korrekt licensierade med en åtkomstlicens.
b. Affärsprocesser på entreprenad. Du har inte rätt att använda programvaran för att tillhandahålla tjänster som lägger ut affärsprocesser på entreprenad till dina klienter eller kunder. Du får dock göra dina åtkomstlicenser tillgängliga för entreprenadgivare av affärsprocesser som agerar å dina vägnar och tillhandahåller tjänster till ditt företag.
c. Licensrörlighet och programvaruhantering på entreprenad.
• Licensrörlighet. Du får överlåta dina ERP-lösningslicenser som du har en underhållsplan för till (i) en server som kör Fysiska eller Virtuella OSE:er som endast används av dig och som finns i samma Servergrupp så ofta du behöver, eller (ii) från en Servergrupp till en annan, men inte med kortare intervall än 90 dagar efter den senaste tilldelningen.
• Programvaruhantering på entreprenad. Du får installera och använda tillåtna kopior av programvaran på servrar och andra enheter vars dagliga underhåll och kontroll utförs av tredje man, förutsatt att alla sådana servrar och andra enheter förblir reserverade för dig. Du ansvarar för alla förpliktelser under ditt licensavtal oavsett fysisk plats för maskinvaran som programvaran används på.
d. Beviljande av licens för mallar. Du får kopiera och använda mallar som medföljde programvaran och identifierades för sådan användning i dokument och projekt som du skapar. Du får distribuera dessa dokument och projekt i icke-kommersiellt syfte.
e. Microsoft-program som ingår. Programvaran Microsoft Dynamics NAV innehåller andra Microsoft-program. Om separata licensvillkor finns för sådana komponenter gäller de licensvillkoren för användningen av komponenterna istället för dessa licensvillkor.
• Microsoft SQL Server-komponenter. Programvaran Microsoft Dynamics NAV åtföljs av Microsoft SQL Server-komponenter, som är licensierade till dig under villkoren i respektive SQL Server-licenser som finns i mappen ”Licenses” i programvarans installationskatalog. Om du inte godkänner licensvillkoren för Microsoft SQL Server-komponenterna får du inte använda den komponenten.

• Microsoft SQL Server Report Builder för Microsoft SQL Server 2012. Microsoft Dynamics NAV-programvaran levereras med Microsoft SQL Server Report Builder för Microsoft SQL Server 2012 (Report Builder), som är licensierat till dig enligt de egna licensvillkoren i följande installationskatalog för Microsoft Dynamics NAV: Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Dynamics NAV\80\Setup\Licenses. Du får endast använda Report Builder i samband med Microsoft Dynamics NAV. Om du inte godkänner licensvillkoren för Report Builder får du inte använda Report Builder.

• Microsoft Exchange Web Services Managed API 1.2. Microsoft Dynamics NAV-programvaran levereras med Exchange Web Services Managed API 1.2 (EWSMA), som är licensierat till dig enligt de egna licensvillkoren i följande installationskatalog för Microsoft Dynamics NAV: Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Dynamics NAV\80\Setup\Licenses. Du får endast använda EWSMA i samband med Microsoft Dynamics NAV. Om du inte godkänner licensvillkoren för EWSMA får du inte använda EWSMA.
• Microsoft Chart Controls för Microsoft .NET Framework 3.5 och 4.5 för Microsoft Windows Operativsystem. Microsoft Dynamics NAV-programvaran levereras med Microsoft Chart Controls för Microsoft .NET Framework 3.5 för Microsoft Windows Operativsystem (Chart Controls), som är licensierat till dig enligt de egna licensvillkoren i följande installationskatalog för Microsoft Dynamics NAV: Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Dynamics NAV\80\Setup\Licenses. Du får endast använda Chart Controls i samband med Microsoft Dynamics NAV. Om du inte godkänner licensvillkoren för Chart Controls får du inte använda Chart Controls.
• Microsoft Report Viewer 2012 Runtime. Programvaran Microsoft Dynamics NAV åtföljs av Microsoft Report Viewer 2012 Runtime (”Report Viewer”).
• Microsoft SQL Server Reporting Services kartrapport. Report Viewer kan omfatta funktioner som hämtar innehåll såsom kartor, bilder och andra data genom API-gränssnittet Bing Maps (eller efterföljande versioner) (”Bing Maps API:er”). Syftet med dessa funktioner är att skapa rapporter som visar data på kartor och satellit- och hybridbilder. Om dessa funktioner ingår får du använda dem för att skapa och visa dynamiska eller statiska dokument. Detta får endast göras i anslutning till och genom åtkomstmetoder och åtkomstmedel som finns integrerade i tillägget. Du får inte på annat sätt kopiera, lagra, arkivera eller skapa en databas av det innehåll som görs tillgängligt genom Bing Maps API:er. Du får inte använda följande för något syfte även om de är tillgängliga genom Bing Maps API:er:
• Bing Maps API:er för att erhålla sensorbaserad rådgivning/sensorbaserade vägbeskrivningar eller
• vägtrafikdata eller Bird’s Eye Imagery (eller tillhörande metadata).
Din användning av Bing Maps API:er och tillhörande innehåll styrs även av de ytterligare villkoren på go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=21969.
• Microsoft-program som omfattar Distribuerbar Kod. Report Viewer och Microsoft Token Validation Extensions för Microsoft .NET Framework 4.5 (”Token Validation Extensions”) kan omfatta kod som du får distribuera i program som du utvecklar (”Distribuerbar kod”) om du följer villkoren nedan.
a. Rätt att Använda och Distribuera.
• du får kopiera och distribuera den Distribuerbara kodens objektkodform i program som du utvecklar, och
• du får tillåta att distributörer av dina program kopierar och distribuerar den Distribuerbara koden som en del av dessa program.
b. Distributionskrav. För all Distribuerbar kod som du distribuerar måste du
• lägga till betydande primära funktioner till den i dina program
• för Distribuerbar kod som har filtillägget .lib får du endast distribuera resultaten av att ha kört sådan Distribuerbar kod genom en länkare med ditt program
• distribuera Distribuerbar kod som ingår i ett installationsprogram endast som en del av det installationsprogrammet utan förändring
• kräva att distributörer och externa slutanvändare accepterar licensvillkor som ger den Distribuerbara koden minst samma skydd som detta avtal
• visa ditt giltiga upphovsrättsliga meddelande i dina program
• gottgöra, försvara och hålla Microsoft skadeslöst från alla anspråk, inklusive advokatarvoden, som har att göra med distributionen eller användningen av dina program.
c. Distributionsbegränsningar. Du har inte rätt att:
• ändra några upphovsrätts-, varumärkes- eller patentmeddelanden i den Distribuerbara koden
• använda Microsofts varumärken i dina programnamn eller på ett sätt som antyder att dina program kommer från, eller har godkänts av Microsoft
• distribuera Distribuerbar kod för att köras på en annan plattform än Windows
• inkludera Distribuerbar kod i skadliga, bedrägliga och olagliga program eller
• ändra eller distribuera källkoden för den Distribuerbara koden på ett sätt som kan medföra att någon del av den regleras av villkoren i en Undantagslicens. En Undantagslicens är en licens där det som ett villkor för användning, ändring eller distribution krävs att koden visas eller distribueras i form av källkod, eller att andra har rätt att ändra den.
f. Friskrivning från modifieringar. Du får endast modifiera programvaran i den utsträckning som är nödvändigt för dina interna affärssyften om den levererades i källkodsform eller om du eller en tredje man som agerar å dina vägnar har licensierat verktyg från Microsoft som tillåter att du eller den tredje mannen modifierar objektkoden. Du accepterar att Microsoft inte ansvarar för några problem som uppstår på grund av modifieringar som du, en partner eller en annan tredje part som agerar å dina vägnar har gjort eller eventuella problem som orsakas av maskin- eller programvara från tredje part. Microsoft tillhandahåller inte, och har ingen skyldighet att tillhandahålla, teknisk eller annan support för modifieringar av programvaran som har gjorts av dig, av en partner eller av en tredje man. Microsoft lämnar inga utfästelser, åtaganden, garantier eller försäkringar gällande programvarans lämplighet för din affärsverksamhet, lämpligheten för partnern eller annan tredje man att göra modifieringar eller införa modifieringarna eller programvaran, eller för att eventuella modifieringar som skapas, införs, stöds och/eller får service, å dina eller en tredje mans vägnar, uppfyller dina affärsbehov eller fungerar korrekt med programvaran. Microsoft och dess partner är oberoende enheter och Microsoft ansvarar inte för eller är bundet av sådana affärspartners handlingar.
g. Fiktiv data. URL:er (”uniform resource locators”), adresserna, namnen på personer, företag, städer, stater och andra objekt som beskrivs och hänvisas till i Microsoft-material är av fiktivt slag. De tillhandahålls endast som exempel och illustrationer. Alla likheter är oavsiktliga.
h. Komplex programvara. Programvaran är komplex datorprogramvara. Dess prestanda kommer att variera beroende på maskinvaruplattform, interaktion mellan programvara, programvarans konfiguration och andra faktorer. Programvaran är varken feltolerant eller fri från felaktigheter, konflikter eller avbrott.
i. Meddelanden till tredje man. Programvaran kan innehålla material från tredje man (dvs. kod eller dokumentation) som Microsoft licensierar till dig enligt detta avtal. Eventuella meddelanden till material från tredje man inkluderas endast som information till dig.
j. Ytterligare funktioner. Microsoft kan tillhandahålla ytterligare funktioner för programvaran. Andra licensvillkor och avgifter kan tillämpas.
8. INTERNETBASERADE TJÄNSTER. Microsoft tillhandahåller Internetbaserade tjänster med programvaran. Microsoft kan när som helst ändra eller ta bort dem. Detta avsnitt gäller inte för villkoren för prenumerationsvalidering ovan.
a. Medgivande för Internetbaserade tjänster. Vissa funktioner i programvaran kan ansluta till datorsystem hos Microsoft eller en tredje parts tjänsteleverantör via Internet. I vissa fall får du inget separat meddelande när anslutningen upprättas. Du kan stänga av dessa funktioner eller välja att inte använda dem. För ytterligare information om dessa funktioner hänvisar vi till dokumentationen för programvaran. Genom att använda dessa funktioner accepterar du att denna information överförs.
b. Datorinformation. Vissa funktioner i programvaran använder Internetprotokoll för överföring av datorinformation till de aktuella systemen, till exempel IP-adressen, typen av operativsystem, webbläsare och namn och version på programvaran som du använder samt språkkoden för den enhet på vilken programvaran är installerad. Microsoft använder denna information för att göra de Internetbaserade tjänsterna tillgängliga för dig. Vissa av dessa funktioner omfattar, men är inte begränsade till:
• Funktioner för Webbinnehåll. Programvarans funktioner kan hämta relaterat innehåll från Microsoft och tillhandahålla dig det. För att tillhandahålla innehållet måste funktionerna skicka information till Microsoft om typ av operativsystem, namn och version på programvaran som du använder, typ av webbläsare och språkkod för den enhet på vilken programvaran finns installerad. Exempel på dessa funktioner är clip art-bilder, mallar, onlineutbildning, användarstöd online och Appshelp. Du kan välja att inte använda dessa funktioner för webbinnehåll.
c. Användning av information. Microsoft kan använda enhetsinformation, felrapporter och rapporter om skadlig programvara för att förbättra programvaran och tjänsterna. Vi kan också dela med oss av denna information till exempelvis maskin- och programvaruleverantörer. De kan använda informationen för att förbättra sina produkters kompatibilitet med Microsofts programvara.
d. Missbruk av Internetbaserade tjänster. Du har inte rätt att använda dessa tjänster på ett sätt som kan skada dem eller som kan hindra någon annan från att använda dem. Du har inte rätt att använda tjänsterna för att på något sätt försöka bereda dig otillåten åtkomst till tjänster, data, konton eller nätverk.
9. PRODUKT-/LICENSNYCKLAR. Du måste ha en nyckel för att köra eller bereda dig åtkomst till programvaran. En nyckel får endast användas för att köra eller bereda åtkomst till den version av programvaran som den utfärdades för. Du ansvarar för användningen av de nycklar som tilldelas dig. Du får inte duplicera eller dela nycklarna med tredje man.
10. BENCHMARK-TESTNING. Du måste erhålla ett skriftligt medgivande från Microsoft för att få röja resultat från benchmark-tester av programvaran för tredje man.
11. LICENSENS OMFATTNING. Programvaran säljs inte, den licensieras. Detta avtal ger dig endast vissa rättigheter att använda programvaran. Microsoft förbehåller sig alla övriga rättigheter. Om inte tillämplig lag eller ett separat skriftligt avtal med Microsoft trots denna begränsning beviljar dig ytterligare rättigheter får du endast använda programvaran på det sätt som uttryckligen anges i detta avtal. Du måste då följa alla tekniska begränsningar i programvaran som endast tillåter att du använder den på ett visst sätt. Du har endast rätt att använda programvaran för dina interna affärssyften. Du har inte rätt att:
• kringgå någon av programvarans tekniska begränsningar,
• utföra reverse engineering på, dekompilera eller ta isär koden för programvaran, förutom och endast i den utsträckning detta, trots denna begränsning, är uttryckligen tillåtet enligt tillämplig lag,
• kringgå programvarans valideringsfunktioner,
• offentliggöra programvaran så att den kan kopieras av andra,
• hyra ut, leasa eller låna ut programvaran eller
• använda programvaran för kommersiella hostingtjänster.
Dina rättigheter att använda programvaran kan återkallas om du inte uppfyller villkoren i detta avtal. Åtkomsträttigheter för programvaran medför ingen rättighet att implementera Microsofts patent eller andra immateriella rättigheter som tillhör Microsoft i programvara eller enheter som har åtkomst till servern.
12. SÄKERHETSKOPIERING. Du får göra flera kopior av programvaran för säkerhetskopierings-, utvecklings- och testsyften så länge sådana kopior inte används i produktion och utvecklingen eller testandet endast är för interna affärssyften. En tredje man får agera värd åt dina säkerhetskopior i ditt ställe i enlighet med avsnitt 7.b.
13. FAILOVER-RÄTTIGHETER. Utöver ditt användande av programvaran i enlighet med avsnitt 3 ovan får du köra en enstaka passiv övertagande instans av din ERP-lösning som endast kommer att användas eller beredas åtkomst till för temporär support när den primära ERP-lösningen inte är tillgänglig.
14. LICENSÖVERFÖRING. Du har inte rätt att överlåta programvaran utan föregående skriftligt medgivande från Microsoft. Om det medges kan ytterligare avgifter för att överföra programvaran till tredje man förekomma.
15. DOKUMENTATION. Varje person med giltig åtkomst till en dator som tillhör dig eller ditt interna nätverk får kopiera och använda dokumentationen för internt, icke-kommersiellt bruk.
16. NEDGRADERING. Du har inga rättigheter att använda tidigare versioner av programvaran under denna licens och Microsoft har ingen skyldighet att tillhandahålla tidigare versioner.
17. EXPORTRESTRIKTIONER. Amerikansk exportlagstiftning gäller för programvaran. Du måste följa all inhemsk och internationell exportlagstiftning och andra föreskrifter som gäller för programvaran. Denna lagstiftning innehåller restriktioner avseende destinationer, slutanvändare och slutanvändning. Mer information finns på www.microsoft.com/exporting.
18. SUPPORTTJÄNSTER. Microsoft tillhandahåller supporttjänster för programvaran enligt beskrivningen på www.microsoft.com/dynamics/customer/en-us/service-plans.aspx.

19. LOKALISERING OCH ÖVERSÄTTNING. Microsoft tillhandahåller viss lokalisering och översättning av programvaran enligt beskrivningen på go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=317718.

20. AVTALET I DESS HELHET. Detta avtal (inklusive garantin nedan) samt villkoren för tillägg, uppdateringar, Internetbaserade tjänster och supporttjänster som du använder utgör hela avtalet för programvaran och supporttjänsterna.
21. TILLÄMPLIG LAG.
a. USA. Om du har förvärvat programvaran i USA ska den amerikanska delstaten Washingtons lagar styra tolkningen av avtalet och gälla för krav vid brott mot avtalet, oavsett lagvalsprinciper. Lagarna i den stat där du är belägen reglerar övriga anspråk, inklusive anspråk som åberopas enligt konsumentskyddslagstiftning, konkurrensrättsliga lagar och handlingar som ger rätt till utomobligatoriskt skadeståndsansvar.
b. Utanför USA. Om du har förvärvat programvaran i något annat land gäller lagarna i det landet.
c. Advokatarvoden och kostnader. Om du eller Microsoft väcker talan, inleder en process mot eller på annat sätt gör ett anspråk gällande mot den andre i anslutning till eller till följd av detta avtal eller programvaran skall den vinnande parten kompenseras för rimliga advokatarvoden, kostnader och andra utgifter (inklusive eventuellt överklagande).
22. JURIDISK VERKAN. I detta avtal beskrivs vissa juridiska rättigheter. Du kan ha andra rättigheter enligt lagstiftningen i ditt land. Du kan även ha rättigheter i förhållande till den part som du förvärvade programvaran från. Detta avtal påverkar inte de rättigheter du har enligt lagstiftningen i ditt land, om lagstiftningen i ditt land inte tillåter sådan påverkan.
23. FÖRSVAR MOT ANSPRÅK PÅ INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER OCH FÖRSKINGRING. Microsoft kommer att försvara dig mot anspråk från en utomstående tredje man på att programvaran gör intrång i tredje mans patent, copyright eller varumärke eller förskingrar tredje mans affärshemlighet och kommer att betala eventuella summor som härrör från en fällande slutgiltig dom (eller förlikning som Microsoft samtycker till).

Du måste omedelbart meddela oss skriftligen om ett sådant anspråk och ge oss ensam bestämmanderätt över dess försvarstalan eller förlikning. Du samtycker till att tillhandahålla oss rimlig hjälp med att bestrida anspråket och Microsoft kommer att ersätta dig för rimliga kostnader som du ådrar dig i samband med att du tillhandahåller hjälpen. Termerna ”röjande av företagshemlighet” (”misappropriation”) och ”företagshemlighet” (”trade secret”) används såsom de definieras i Uniform Trade Secrets Act, förutom i det fall att anspråket uppstår utanför USA, då ”företagshemlighet” betyder ”icke offentliggjord information” (”undisclosed information”) såsom detta beskrivs i artikel 39.2 i TRIPS-avtalet, och ”röjande av företagshemlighet” betyder ”uppsåtlig olaglig användning”.

Våra förpliktelser kommer inte att gälla om anspråket eller en ogynnsam lagakraftvunnen dom baseras på (i) din användning av programvaran efter att Microsoft underrättat dig om att upphöra med användningen på grund av ett sådant anspråk, (ii) du har kombinerat programvaran med produkt, data eller affärsprocess som inte härrör från Microsoft (maskinvara, programvara eller tjänst) inklusive tillägg och program från tredje man, (iii) skador som kan tillskrivas användningen av produkt, data eller affärsprocess som inte kommer från Microsoft, (iv) din ändring eller modifiering av programvaran, inklusive modifieringar av tredje man, (v) din distribution av programvaran till, eller användning till förmån för någon tredje man, (vi) din användning av Microsofts varumärke(n) utan uttryckligt skriftligt medgivande att göra detta, eller (vii) för varje anspråk gällande företagshemlighet, ditt förvärvande av en företagshemlighet (a) på otillåtet sätt, (b) under omständigheter som ger upphov till en skyldighet att upprätthålla dess sekretess eller begränsa dess användning, eller (c) från en person (annan än Microsoft eller dess koncernbolag) som var skyldig den part som hävdar anspråket att upprätthålla sekretessen eller begränsa användningen av företagshemligheten. Du ska ersätta oss för alla kostnader och skador som härrör från dessa handlingar.

Om Microsoft får information om ett anspråk på intrång i tredje mans rättighet eller förskingring som är relaterat till programvaran kan Microsoft, på egen bekostnad och utan skyldighet att göra detta, antingen (i) utverka rättighet för dig att fortsätta köra programvaran, eller (ii) modifiera programvaran eller ersätta den med en ändamålsenlig motsvarighet så att den inte gör intrång på tredje mans rättighet, i vilket fall du omedelbart ska upphöra att köra programvaran. Om din användning av programvaran förbjuds av en behörig domstol till följd av ett anspråk på intrång i tredje mans rättighet eller förskingring, kommer Microsoft, efter eget gottfinnande, antingen utverka rättighet för att fortsätta med dess användning, ersätta den med en ändamålsenlig motsvarighet, modifiera den så att den inte gör intrång i tredje mans rättighet eller återbetala köpesumman och avsluta denna licens.

Om någon annan slags anspråk från tredje man förs fram mot dig avseende Microsofts immateriella rättigheter måste du omedelbart meddela oss skriftligen. Microsoft kan, efter eget gottfinnande, välja att behandla dessa anspråk som om de täcktes av detta stycke. Detta avsnitt 23 ger dig din enda rätt till ersättning för anspråk angående intrång i tredje mans upphovsrätt, patent eller varumärke och anspråk angående röjande av företagshemlighet.

24. BEGRÄNSNING AV OCH FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR FÖR SKADOR. Du kan endast få ersättning från Microsoft och dess leverantörer för direkta skador upp till det belopp som du faktiskt betalade för programvaran, med undantag för anspråk som täcks av stycke 23. Du kan inte få ersättning för andra skador, inklusive följdskador, utebliven vinst, indirekta skador eller oförutsedda skador.
Denna begränsning gäller för:
• allt som är relaterat till: (i) programvaran, (ii) tjänster, (iii) innehåll (inklusive kod) på tredje mans webbsidor eller (iv) i tredje mans material och
• anspråk med avseende på avtalsbrott, brott mot garantin, strikt ansvar, skada orsakad av vårdslöshet, förlust av information, skada på register eller information, förlust av goodwill, driftavbrott eller andra handlingar som ger rätt till utomobligatoriskt skadestånd i den utsträckning tillämplig lagstiftning medger det.

Den gäller även om:
• reparation, ersättningsvara eller återbetalning för programvaran inte helt kompenserar dig för de förluster du har lidit eller
• Microsoft kände till eller borde ha känt till risken för sådan skada.

Eftersom lagstiftningen i vissa stater inte tillåter friskrivningar från eller begränsningar av ansvar för oförutsedda skador eller följdskador är det inte säkert att ovanstående begränsning gäller dig. En annan orsak till att friskrivningen eller begränsningen kanske inte gäller dig kan vara att sådana friskrivningar eller begränsningar vid oförutsedda skador, följdskador eller andra skador inte tillåts i ditt land.
25. VERIFIERING AV EFTERLEVNAD.
a. Rätt att verifiera efterlevnad. Du måste upprätthålla register (inklusive inköpskvittot) som har samband med den programvara som du använder under detta avtal. Microsoft har rätt att verifiera efterlevnad av detta avtal på Microsofts bekostnad. Du samtycker till att medverka i rimlig omfattning vid en efterlevnadsgranskning, inklusive tillåta att Microsoft på begäran bereder sig åtkomst till användningsrapporten som ett verktyg för att utföra granskningen.
b. Verifieringsprocess och begränsningar. För att verifiera efterlevnad av villkoren i detta Avtal, anlitar Microsoft en oberoende revisor från en internationellt erkänd börsnoterad revisionsbyrå som måste följa sekretessbestämmelser. Verifieringen sker tidigast efter 30 dagars meddelande, under vanliga arbetstider och på ett sätt som inte orimligt påverkar din verksamhet. Som ett alternativ kan Microsoft kräva att du fyller i Microsofts granskningsformulär som rör den programvara som du använder enligt detta avtal, men förbehåller sig rätten att använda den verifieringsprocess som anges ovan.
c. Verifieringsfrekvens. Om Microsoft utför en granskning och inte hittar någon betydande olicensierad användning (licensunderskott på 5 % eller mer), kommer Microsoft inte att utföra en ny verifiering av samma bolag förrän efter tidigast ett år.
d. Användning av resultat. Microsoft och Microsofts revisorer använder endast informationen som erhålls vid verifiering av efterlevnad för att göra gällande Microsofts rättigheter och för att fastställa om du följer villkoren i detta avtal. Genom att åberopa rättigheterna och procedurerna som beskrivs ovan frånsäger sig inte Microsoft sina rättigheter att göra detta avtal gällande eller att skydda sina immateriella rättigheter på andra sätt som tillåts enligt lag.
e. Kompensation vid icke-efterlevnad. Om verifiering eller självgranskning avslöjar olicensierad användning måste du omedelbart beställa tillräckligt många licenser för att täcka din användning. Om betydande olicensierad användning upptäcks måste du ersätta Microsoft för kostnaderna som Microsoft har ådragit sig genom verifieringen och förvärva de nödvändiga tilläggslicenserna till en enda återförsäljarlicenskostnad inom 30 dagar.


*************************************************************************
BEGRÄNSAD GARANTI
A. BEGRÄNSAD GARANTI. Om du följer instruktionerna kommer programvaran i allt väsentligt att fungera på det sätt som beskrivs i Microsofts material som ingår i eller medföljer programvaran.
Referenser till ”begränsad garanti” är referenser till den uttryckliga garantin som Microsoft tillhandahåller. Den här garantin ges utöver de rättigheter du kan ha enligt lag, inklusive dina rättigheter i enlighet med de lagstadgade garantierna i lokal konsumentlagstiftning.
B. GARANTIVILLKOR, GARANTIMOTTAGARE, VARAKTIGHET FÖR ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER. Den begränsade garantin gäller för programvaran under ett år efter det att den första användaren förvärvade programvaran. Garantin omfattar även tillägg, uppdateringar eller ersättningsprogramvara förvärvade under detta år under återstoden av garantitiden eller 30 dagar, beroende på vilket som är längst. Om den första användaren överför programvaran gäller återstoden av garantitiden för den nya användaren.
I den utsträckning lagen tillåter gäller alla underförstådda garantier endast under den begränsade garantins löptid. Vissa stater tillåter inte att giltighetstiden för underförstådda garantier begränsas. I sådana fall gäller inte dessa begränsningar för dig. De kan också vara ogiltiga därför att vissa länder inte tillåter begränsningar av den underförstådda garantins varaktighet.
C. GARANTIFRISKRIVNING. Denna garanti täcker inte problem som orsakats av ditt eget handlande (eller brist på handlande), andras handlande eller händelser som skäligen ligger utanför Microsofts kontroll.
D. KOMPENSATION FÖR BROTT MOT GARANTIN. Microsoft reparerar eller ersätter programvaran utan kostnad. Om Microsoft inte kan reparera eller ersätta den återbetalar Microsoft det belopp som anges på inköpskvittot för programvaran. Microsoft reparerar eller ersätter även tillägg, uppdateringar och ersättningsprogramvara utan kostnad. Om Microsoft inte kan reparera eller ersätta dem återbetalar Microsoft det inköpsbelopp du eventuellt betalat för dem. För att få pengarna tillbaka måste du avinstallera programvaran och returnera alla media och annat tillhörande material till Microsoft samt bifoga inköpskvittot. Ovanstående utgör dina enda rättigheter till kompensation vid brott mot den begränsade garantin.
E. KONSUMENTRÄTTEN PÅVERKAS INTE. Du kan ha ytterligare rättigheter som konsument enligt lokal lagstiftning vilka detta avtal inte kan ändra.
F. GARANTIPROCEDURER. Du måste kunna uppvisa inköpskvittot för att utnyttja garantin.
1. USA och Kanada. För garantiservice och information om hur du gör för att få pengarna tillbaka för programvara som har förvärvats i USA och Kanada kontaktar du Microsoft på
• (800) MICROSOFT,
• Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA eller
• besöker www.microsoft.com/info/nareturns.htm.
2. Europa, Mellanöstern och Afrika. Om du har förvärvat programvaran i Europa, Mellanöstern eller Afrika ansvarar Microsoft Ireland Operations Ltd för den begränsade garantin. För eventuella anspråk gällande denna garanti kontaktar du
• Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irland eller
• Microsofts koncernbolag i ditt land (se www.microsoft.com/worldwide).
3. Australien. Om du har förvärvat programvaran i Australien kontaktar du Microsoft för att begära ersättning på
• 13 20 58 eller
• Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australien.
4. Utanför USA, Kanada, Europa, Mellanöstern, Afrika och Australien. Om du har förvärvat programvaran utanför USA, Kanada, Europa, Mellanöstern, Afrika och Australien kontaktar du Microsofts koncernbolag i ditt land (se www.microsoft.com/worldwide).
G. INGA ANDRA GARANTIER. Den begränsade garantin är den enda direkta garanti som Microsoft lämnar. Microsoft lämnar inga andra garantier. I den utsträckning lokal lagstiftning medger det friskriver sig Microsoft från alla underförstådda garantier för allmän lämplighet, lämplighet för ett särskilt ändamål och frånvaro av intrång i tredje parts rättigheter. Om den lokala lagstiftningen trots detta berättigar dig till underförstådda garantier beskrivs din rätt till påföljd i paragrafen Påföljd för Brott mot Garantin ovan, i den utsträckning den lokala lagstiftningen medger det.
ENDAST FÖR AUSTRALIEN. I denna paragraf avser ”varor” programvaran som Microsoft lämnar uttrycklig garanti för. Våra varor har garantier som inte kan undantas enligt den australiska konsumentlagstiftningen. Du har rätt till en ersättningsvara eller återbetalning för ett större fel och kompensation för andra rimligt förutsebara förluster eller skador. Du har också rätt till att få varorna reparerade eller ersatta om varorna inte har acceptabel kvalitet och felet inte är stort. Varor som lämnas in för reparation kan ersättas av renoverade varor av samma typ istället för att bytas ut. Renoverade delar kan användas för att reparera varorna.
H. BEGRÄNSNING AV OCH FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR FÖR SKADOR TILL FÖLJD AV BROTT MOT GARANTIN. Paragrafen Begränsning av och Friskrivning från Ansvar för Skador ovan gäller för brott mot den begränsade garantin.
Denna garanti ger dig särskilda legala rättigheter och du kan också ha andra rättigheter som varierar beroende på stat. Du kan också ha andra rättigheter som varierar beroende på land.

*************************************************************************