<h1>CZ</h1>

<p class=MsoNormal>EULA (Licenční smlouva s koncovými uživateli, dále též jen
jako &quot;Licenční smlouva&quot;) pro použití řešení <b>MERK.CZ konektor</b>
poskytovaný společností Innovative Business s.r.o. se sídlem Křejpského 1529/3,
Praha 4, Česká Republika („Innovative Business“), výrobcem <b>MERK.CZ konektor</b>
a vlastníkem všech práv.</p>

<p class=MsoNormal>VYJÁDŘENÍM VAŠEHO SOUHLASU KLIKNUTÍM NA PŘÍSLUŠNÉ TLAČÍTKO NÍŽE,
INSTALACÍ, AKTIVACÍ NEBO POUŽITÍM SOFTWARE POTVRZUJETE, ŽE JAKO „UŽIVATEL“ JSTE
ČETLI TUTO SMLOUVU, ROZUMÍTE JEJÍMU OBSAHU A SOUHLASÍTE, ŽE BUDETE VÁZÁNI
JEJÍMI PODMÍNKAMI.</p>

<p class=MsoNormal>Jestliže nesouhlasíte s podmínkami smlouvy uvedenými níže,
Innovative Business vám neuděluje právo používat <b>MERK.CZ konektor</b>, v
tomto případě klikněte na tlačítko &quot;Nesouhlasím“ nebo &quot;Storno“,
opusťte instalátor nebo software nepoužívejte.</p>

<p class=MsoNormal>Vaše registrační údaje a určité další informace jsou
předmětem Zásad ochrany osobních údajů. Innovative Business si vyhrazuje právo
aktualizovat a měnit čas od času tuto Licenční smlouvu a všechny dokumenty do
ní včleněné pomocí odkazů. Innovative Business může změnit tuto Licenční
smlouvu uveřejněním nové verze, aniž by vás na to upozornil. Používání řešení <b>MERK.CZ
konektor</b> po změně znamená přijetí této změny.</p>

<h1>1. Rozsah práv spojených s používáním <b>MERK.CZ konektor</b> software.</h1>

<p class=MsoNormal><b>MERK.CZ konektor</b> a všechny ostatní řešení Innovative
Business pro Dynamics CRM Online, dokumentace a soubory nainstalované nebo
použité instalační aplikací (souhrnně &quot;Innovative Business software&quot;)
jsou majetkem Innovative Business, nebo subjektů, kterým Innovative Business
poskytují licence, obsah nebo data (&quot;Poskytovatelé licencí&quot;), a vy k
nim máte univerzální (kromě výjimky stanovené níže), nevýhradní, dále
nedělitelnou licenci na základě podmínek stanovených dále v této smlouvě. Tato
Licenční smlouva definuje zákonné používání, všech aktualizací, revizí, náhrad
a jakýchkoli kopií řešení <b>MERK.CZ konektor</b> vytvořených vámi nebo pro
vás. Všechna práva výslovně neudělena vám, jsou vyhrazena pro Innovative
Business nebo jejich řádné vlastníky.</p>

<p class=MsoNormal>Řešení <b>MERK.CZ konektor</b> je chráněno autorským právem,
ochrannými známkami, servisními značkami, mezinárodními úmluvami a/nebo
ostatními předpisy vlastnického práva a zákony České Republiky a dalších zemí.
Souhlasíte, že se budete řídit příslušnými zákony vlastnického práva a dalšími
zákony, stejně jako jakýmikoli dalšími ustanoveními nebo omezeními týkajícími
se autorského práva obsaženými v této Licenční smlouvě. Tato Licenční smlouva
vám nezaručuje žádné právo, nárok nebo podíl na duševním vlastnictví, které je
majetkem Innovative Business, nebo na které má Innovative Business oprávnění,
včetně, mimo jiné, <b>MERK.CZ konektor</b> a Innovative Business ochranných
známek, a nevytváří žádný vztah mezi vámi a Poskytovateli licencí, nebo jiný vztah,
než je vztah mezi Innovative Business jako poskytovatelem a vámi jako držitelem
licence.</p>

<p class=MsoNormal>Souhlasíte, že budete řešení <b>MERK.CZ konektor</b> a
jakákoli data, ke kterým je skrze řešení <b>MERK.CZ konektor</b> přistupováno, používat
jen pro svoje účely, a to pouze způsobem specifikovaným v článku 2 a dalších
této Licenční smlouvy. Vaše oprávnění k používání řešení <b>MERK.CZ konektor</b>,
jeho komponent a jakýchkoli dat třetích stran bude ukončeno, jestliže tyto
podmínky porušíte. V případě ukončení tohoto oprávnění souhlasíte, že ukončíte
jakékoli používání řešení <b>MERK.CZ konektor</b>, jeho komponent a dat třetích
stran. Všechna práva k veškerým datům třetích stran, software třetích stran a
datových serverů třetích stran, včetně všech vlastnických práv, jsou vyhrazena
pro a zůstávají příslušným třetím stranám. Souhlasíte s tím, že tyto třetí
strany na vás mohou vymáhat svá práva v souvislosti s touto Licenční smlouvou
svým vlastním jménem.</p>

<h1>2. Vaše práva jako uživatele</h1>

<p class=MsoNormal>&nbsp;</p>

<p class=MsoNormal>SMÍTE</p>

<p class=MsoNormal>a) používat řešení <b>MERK.CZ konektor</b> na všech svých
aktivních uživatelských licencích Microsoft Dynamics CRM Online. Vaše licence
vás opravňuje používat řešení <b>MERK.CZ konektor</b> jak pro soukromé tak i
komerční účely. </p>

<p class=MsoNormal>b) instalovat a osobně používat řešení <b>MERK.CZ konektor</b>
a jakékoli aktualizace poskytované Innovative Business (dle jeho vlastního
uvážení) k vlastním potřebám. Jste oprávněni používat aktuální verze dostupné
během platnosti vaší licence. Innovative Business není povinen vás o
dostupnosti aktualizací informovat. Tuto Licenční smlouvu můžete ukončit tím,
že přestanete používat řešení <b>MERK.CZ konektor</b>. Tato Licenční smlouva je
automaticky ukončena, pokud porušíte kteroukoli z podmínek této Licenční
smlouvy.</p>

<p class=MsoNormal>NESMÍTE</p>

<p class=MsoNormal>a) dekompilovat, zpětně dešifrovat upravovat, pronajímat,
půjčovat, distribuovat nebo vytvářet odvozené produkty nebo vylepšení řešení <b>MERK.CZ
konektor</b> nebo jeho jakékoli části.</p>

<p class=MsoNormal>b) na základě této Licenční smlouvy nesmíte řešení <b>MERK.CZ
konektor</b> začlenit do programového vybavení počítačového zařízení vyráběného
vámi nebo pro vás. Pro použití k těmto účelům prosím kontaktujte
info@innovativebusiness.cz.</p>

<p class=MsoNormal>c) nesmíte použít řešení <b>MERK.CZ konektor</b> v případě
kritické situace, kdy může být v sázce lidský život nebo majetek. Jste
srozuměni s tím, že řešení <b>MERK.CZ konektor</b> nebyl konstruován pro
takovéto účely a jeho selhání v takovýchto případech může vést k úmrtí, zranění
nebo těžkému poškození vlastnictví nebo životního prostředí, za které
Innovative Business neodpovídá. Řešení MERK.CZ konektor není určeno, zamýšleno
nebo licencováno pro použití v&nbsp;kritických prostředích vyžadujících
zabezpečení proti poruchám. Innovative Business se tímto výslovně zříká
veškerých explicitních či implicitních záruk a odpovědností za užití software
v&nbsp;takovýchto, ale i jiných prostředích.</p>

<p class=MsoNormal>d) prodávat, pronajímat, půjčovat, distribuovat, přenášet
práva k užívání nebo dále licencovat řešení <b>MERK.CZ konektor</b> či ho dále
zpřístupňovat, získávat příjem z použití nebo provizi ze řešení <b>MERK.CZ
konektor</b>, ať již pro peněžní nebo jiný profit (nebo i bez profitu) bez
předchozího, výslovného a písemného povolení Innovative Business.</p>

<p class=MsoNormal>e) používat řešení <b>MERK.CZ konektor</b> způsobem
odporujícím této smlouvě nebo platným právním předpisům v České republice nebo
vaší jurisdikci.</p>

<h1>3. Řešení MERK.CZ konektor je distribuováno „jak stojí a leží“. </h1>

<p class=MsoNormal>Innovative Business neposkytuje na řešení <b>MERK.CZ
konektor</b>, jeho součásti či výsledky jeho fungování žádnou záruku za jakost,
a to ani přímou či zprostředkovanou. Jeho použití je zcela na vlastní
nebezpečí. Výrobce není odpovědný za jakoukoliv ztrátu, poškození nebo omezení
přístupnosti či využitelnosti dat, a to včetně dat odesílaných prostřednictvím
řešení <b>MERK.CZ konektor</b> v&nbsp;rámci zálohování či synchronizace na
jakékoliv úložiště. </p>

<h1>4. Zkušební verze a verze komerční</h1>

<p class=MsoNormal>Řešení <b>MERK.CZ konektor</b> je možné používat pouze
s&nbsp;platnou licencí služby <a href="http://www.merk.cz">www.merk.cz</a>. </p>

<h1>5. Licenční poplatky a platby</h1>

<p class=MsoNormal>Kromě ceny za pořízení licence a pravidelných ročních
licenčních poplatků se k používání legálně získané verze řešení <b>MERK.CZ
konektor</b> nevážou žádné další poplatky či náklady. </p>

<p class=MsoNormal><b>MERK.CZ konektor</b> je poskytováno zcela zdarma.
Koncovému uživateli není poskytována žádná podpora ani upgrade.</p>

<p class=MsoNormal>Komerční verze je složena z&nbsp;jednorázové ceny za řešení
„Modul MERK“ a pravidelných ročních licenčních poplatků za údržbu „Maintenance
1 rok“, přičemž poplatek za údržbu je první rok povinný a splatný s&nbsp;cenou
řešení. Ceny jsou uvedeny na stránce <a
href="https://www.bestonline.cz/modul-merk-pro-microsoft-dynamics-crm">https://www.bestonline.cz/modul-merk-pro-microsoft-dynamics-crm</a>.</p>

<p class=MsoNormal>Cena instalace a nastavení výrobcem je součástí ceníku
podpory na stránce <a href="https://www.bestonline.cz/cenik-podpory">https://www.bestonline.cz/cenik-podpory</a>.
</p>

<p class=MsoNormal>Innovative Business si vyhrazuje právo v budoucnu zpoplatnit
použití nebo přístup k řešení <b>MERK.CZ konektor</b>, o čemž budete informováni.</p>

<p class=MsoNormal>Naproti tomu Innovative Business si vyhrazuje veškerá
autorská a jiná práva duševního vlastnictví k případným vylepšením, upgradům,
doplňkům či úpravám řešení <b>MERK.CZ konektor</b>, a to byť by tyto byly
vytvořeny na základě vašeho impulsu, podnětu, feedbacku, hodnocení, připomínky
apod. a Innovative Business nebude povinen k jakémukoli peněžnímu či jinému
plnění vůči uživateli z tohoto titulu.</p>

<h1>6. Podpora a softwarové aktualizace.</h1>

<p class=MsoNormal>Innovative Business se může rozhodnout pro poskytování
podpory a/nebo softwarových aktualizací, vylepšení nebo modifikací řešení <b>MERK.CZ
konektor</b> (souhrnně &quot;Podpora&quot;) svým zákazníkům dle svého vlastního
uvážení a může tuto Podporu kdykoli ukončit, aniž by vás o tom informoval.
Innovative Business může kdykoli změnit, dočasně pozastavit nebo úplně zrušit
jakoukoli část řešení <b>MERK.CZ konektor</b>, včetně dostupnosti jakýchkoli
vlastností, databáze nebo obsahu řešení <b>MERK.CZ konektor</b>. Innovative
Business také může omezit určitou vlastnost nebo službu, omezit váš přístup k řešení
<b>MERK.CZ konektor</b>, jeho částem, a to bez předchozího oznámení a bez
jakékoli odpovědnosti za vzniklé škody na straně uživatele nebo třetích osob.</p>

<h1>7. Omezení odpovědnosti.</h1>

<p class=MsoNormal>Nad rámec dalších ujednání v&nbsp;této smlouvě se strany
dohodly, že Innovative Business a poskytovatelé licencí nejsou a nebudou
odpovědní za pohledávky a nároky jakéhokoliv druhu vzniklé uživateli nebo třetí
osobě použitím nebo jakkoliv spojené s&nbsp;použitím řešení <b>MERK.CZ konektor</b>
vámi nebo třetími stranami, resp. se v&nbsp;nejvyšším zákonem povoleném rozsahu
své odpovědnosti zprostí.</p>

<h1>8. Právní úprava.</h1>

<p class=MsoNormal>Tato Licenční smlouva a vztah mezi vámi a Innovative
Business se řídí zákony České republiky bez ohledu na konflikt zákonných
ustanovení. Vy a Innovative Business souhlasíte, že se podřídíte osobní a
výlučné pravomoci soudů sídlících v Praze, České republice.</p>

<span style='font-size:11.0pt;line-height:107%;font-family:"Calibri",sans-serif'><br
clear=all style='page-break-before:always'>
</span>

<p class=MsoNormal>&nbsp;</p>

<h1><span lang=EN>EN</span></h1>

<p class=MsoNormal><span lang=EN>The EULA (end user license agreement,
hereinafter also referred to as &quot;license agreement&quot;) for using <b>The
MERK.CZ Connector</b> provided by Innovative Business s.r.o. based Křejpského
1529/3, Prague 4, Czech Republic (&quot;Innovative Business&quot;), a
manufacturer of the <b>MERK.CZ Connector</b> and owner of all rights.</span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN>THE EXPRESSION OF YOUR CONSENT BY CLICKING ON
THE APPROPRIATE BUTTON BELOW, INSTALLING, ACTIVATING OR USING THE SOFTWARE, YOU
ACKNOWLEDGE THAT AS A &quot;USER&quot;, YOU HAVE READ THIS AGREEMENT,
UNDERSTAND IT AND AGREE TO BE BOUND BY ITS TERMS AND CONDITIONS.</span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN>If you do not agree with the terms of the
agreement referred to below, Innovative Business does not grant you the right
to use the<b> MERK.CZ Connector</b>, in this case, click the &quot;I
disagree&quot; or &quot;Cancel&quot; to exit the installer or do not use the
software.</span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN>Your registration data and certain other
information are subject to the privacy policy. Innovative Business reserves the
right to update and change, from time to time this license agreement, and all
documents inline using the links to it. Innovative Business may change this
license agreement by posting a new version without notice to you. Use the
solution <b>MERK.CZ Connector</b> after the change indicates acceptance of this
change.</span></p>

<h1>1. the scope of the rights associated with the use of the MERK.CZ Connector
software.</h1>

<p class=MsoNormal><span lang=EN>The <b>Indicator of solvency of the MERK</b></span><span
lang=EN> and all other Innovative Business Solutions for Dynamics CRM Online,
documentation and files installed or used the Installer application
(collectively, the &quot;Innovative Business software&quot;) are the property
of Innovative Business, or bodies to which the Innovative Business Licensing,
content or data (&quot;licensors&quot;), and you have a universal to them (in
addition to the exceptions set out below), non-exclusive, indivisible license
based on the conditions set forth in this agreement. This EULA defines legal
use, all updates, revisions, refunds, and any copies of the solution the<b> MERK.CZ
Connector</b> created by or for you. All rights explicitly 2nd you are reserved
for Innovative Business or their proper owners.</span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN>Solving <b>MERK.CZ Connector</b> is protected
by copyright, trademarks, service marks, international treaties and/or other
proprietary rights and laws of the United States and other countries. You agree
to abide by the applicable laws of property rights and other laws, as well as
any other provisions or restrictions regarding copyright law contained in this
license agreement. This license agreement does not guarantee you any right,
title or interest in intellectual property, which is the property of Innovative
Business, or on which the Innovative Business permission, including, inter
alia, the <b>MERK.CZ Connector</b> and Innovative Business trademark, and does
not create any relationship between you and its licensors, or other
relationship, than is the relationship between Innovative Business as a supplier
and licensee.</span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN>You agree that you will be addressing <b>MERK.CZ
Connector</b> and any data that is through solving <b>MERK.CZ Connector</b>
accessed, use it only for your purposes, and only in the manner specified in
article 2 and the other to this license agreement. Your permission to use the
solution <b>MERK.CZ Connector</b>, its components, and any third-party data
will terminate if you violate these terms and conditions. In the event of
termination of this authorization, you agree that any use of the solution to
exit the <b>MERK.CZ Connector</b>, its components, and third-party data. All
rights to all data of third parties, third party software and third-party data
servers, including all ownership rights are reserved to, and remain competent
to third parties. You agree that such third parties may enforce their rights
about this license agreement in its own name.</span></p>

<h1><span lang=EN>2. your rights as a user</span></h1>

<p class=MsoNormal>&nbsp;</p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN>YOU MAY USE </span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN>a) use the solution <b>MERK.CZ Connector</b>
on all its active user licenses of Microsoft Dynamics CRM Online. Your license
entitles you to use the solution <b>MERK.CZ Connector</b> both for private and
commercial purposes. </span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN>b) install and personally use the solution <b>MERK.CZ
Connector</b> and any updates provided by the Innovative Business (according to
his own discretion) to their own needs. You are authorized to use the current
version available during the term of your license. Innovative Business is not
obliged to inform you of the availability of updates. You may terminate this
license agreement by your use of the solution the <b>MERK.CZ Connector</b>.
This license agreement will automatically terminate if you violate any of the
terms of this license agreement.</span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN>YOU MAY NOT</span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN>a) decompile, reverse engineer, modify, rent,
lease, loan, distribute or create derivative works or enhancements of the<b> MERK.CZ
Connector</b> or its any part.</span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN>b) on the basis of this license agreement, you
may not resolve the <b>MERK.CZ Connector</b> to incorporate into the software
of the computer equipment produced by you or for you. To be used for these
purposes, please contact info@innovativebusiness.cz.</span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN>c) you may not use the solution <b>MERK.CZ
Connector</b> in case of critical situations, where it can be at stake human
life or property. You understand that the solution <b>MERK.CZ Connector</b> was
not designed for such purposes and its failure in such cases could lead to
death, personal injury, or severe property or environmental damage for which
Innovative Business does not match. Solutions <b>MERK.CZ Connector</b> is not
specified, intended or licensed for use in critical environments requiring
fail-safe. Innovative Business hereby expressly disclaims any express or
implied warranties and liabilities for the use of such software, but also in
other environments.</span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN>d) sell, lease, lend, distribute, transfer the
right to use or license the solution <b>MERK.CZ Connector</b> or make
available, to receive income from the use or provision of a solution the<b> MERK.CZ
Connector</b>, whether for cash or otherwise (or even without profit) without
prior, explicit and written permission of Innovative Business.</span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN>e) use addressing <b>MERK.CZ Connector</b> way
contrary to this agreement or applicable laws and regulations in the Czech
Republic or your jurisdiction.</span></p>

<h1><span lang=EN>3. solving <b>MERK.CZ Connector</b> is distributed &quot;as
is&quot;. </span></h1>

<p class=MsoNormal><span lang=EN>Innovative Business Solutions does not warrant
the <b>MERK.CZ Connector</b>, its components or the results of its operation of
any warranty as to the quality, and even direct or mediated. Its use is
entirely at your own risk. The manufacturer is not responsible for any loss,
damage, or limit the accessibility and usability of data, including data that
is sent through a solution <b>MERK.CZ Connector</b> in backup or
synchronization at any store. </span></p>

<h1><span lang=EN>4. the test version and the commercial</span></h1>

<p class=MsoNormal><span lang=EN>Solving <b>MERK.CZ Connector</b> it is
possible to use free of charge, as follows:</span></p>

<p class=MsoListParagraphCxSpFirst style='text-indent:-18.0pt'><span
style='font-family:Symbol'>·</span><span style='font-size:7.0pt;line-height:
107%;font-family:"Times New Roman",serif'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span><span lang=EN>The duration of use is unlimited</span></p>

<p class=MsoListParagraphCxSpLast style='text-indent:-18.0pt'><span
style='font-family:Symbol'>·</span><span style='font-size:7.0pt;line-height:
107%;font-family:"Times New Roman",serif'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span><span lang=EN>The functionality of the solution may use each licensed
user of Microsoft Dynamics CRM Online (see 2a).</span></p>

<h1><span lang=EN>5. license fees and payments</span></h1>

<p class=MsoNormal><span lang=EN>In addition to the price for the acquisition
of licenses and regular annual license fees to use legally acquired version of
the solution the <b>MERK.CZ Connector</b> are no additional fees or costs. </span></p>

<p class=MsoNormal><b><span lang=EN>MERK.CZ Connector</span></b><span lang=EN> is
provided completely free of charge. The end user there is no support or
upgrade.</span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN>The commercial version is composed of a single
price for the solution &quot;The ARES&quot; and regular annual license fees for
the maintenance of the &quot;Maintenance&quot;, with 1 year maintenance fee is
payable for the first year is required and with the price of the solution.
Prices are listed on the page </span><a
href="https://www.bestonline.cz/modul-merk-pro-microsoft-dynamics-crm"><span
lang=EN>https://www.bestonline.cz/modul-merk-pro-microsoft-dynamics-crm</span></a><span
lang=EN>.</span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN>The price of the installation and setup of the
manufacturer is part of the price list support on the page </span><a
href="https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=cs&amp;to=en&amp;a=https%3A%2F%2Fwww.bestonline.cz%2Fcenik-podpory"
target="_top"><span lang=EN>https://www.bestonline.cz/cenik-support</span></a>.
</p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN>Innovative Business reserves the right to
charge fees for future use of or access to address <b>MERK.CZ Connector</b>, about
which you will be informed.</span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN>By contrast, the Innovative Business reserves
all copyrights and other intellectual property rights to any possible
improvements, upgrades, add-ons or modify solutions <b>solvency Indicator MERK</b>,
even if these were created on the basis of your impulse, initiative,
evaluation, feedback – comments, etc. and Innovative Business will not be
obligated to any cash or other transactions against a user for this title.</span></p>

<h1><span lang=EN>6. support and software updates.</span></h1>

<p class=MsoNormal><span lang=EN>Innovative Business may decide to provide
support and/or software updates, enhancements or modifications to the solution
the <b>MERK.CZ Connector</b> (collectively, &quot;support&quot;) to its
customers in its sole discretion, and may terminate such support, without being
informed about it. Innovative Business may change, suspend or discontinue any
part of the solution, the <b>MERK.CZ Connector</b>, including the availability
of any features, database, or content solution <b>MERK.CZ Connector</b>.
Innovative Business may also restrict a particular property or service,
restrict your access to address <b>MERK.CZ Connector</b>, its parts, and this
without prior notice to you and without any liability for damages incurred by
the user or third parties.</span></p>

<h1><span lang=EN>7. Limitation of liability.</span></h1>

<p class=MsoNormal><span lang=EN>In addition to other provisions in this
agreement, the parties agree that the Innovative Business and its licensors do
not and will not be responsible for the debts and claims of any kind arising
out of the user or a third party using or in any way connected with the use of
addressing <b>MERK.CZ Connector</b> you or third parties, or to the highest
extent permitted by law your liability relieved.</span></p>

<h1><span lang=EN>8. The legislation.</span></h1>

<p class=MsoNormal><span lang=EN>This software license agreement and the
relationship between you and the Innovative Business is governed by the laws of
the United States without regard to conflict of law provisions. You and
Innovative Business, you agree to submit to the personal and exclusive
jurisdiction of the courts located in Prague, Czech Republic.</span><span
lang=EN style='font-size:9.0pt;line-height:107%;font-family:"Arial",sans-serif;
color:black'> </span></p>