CZ

EULA (Licenční smlouva s koncovými uživateli, dále též jen jako "Licenční smlouva") pro použití řešení LEADY.CZ konektor poskytovaný společností Innovative Business s.r.o. se sídlem Křejpského 1529/3, Praha 4, Česká Republika („Innovative Business“), výrobcem LEADY.CZ konektor a vlastníkem všech práv.

VYJÁDŘENÍM VAŠEHO SOUHLASU KLIKNUTÍM NA PŘÍSLUŠNÉ TLAČÍTKO NÍŽE, INSTALACÍ, AKTIVACÍ NEBO POUŽITÍM SOFTWARE POTVRZUJETE, ŽE JAKO „UŽIVATEL“ JSTE ČETLI TUTO SMLOUVU, ROZUMÍTE JEJÍMU OBSAHU A SOUHLASÍTE, ŽE BUDETE VÁZÁNI JEJÍMI PODMÍNKAMI.

Jestliže nesouhlasíte s podmínkami smlouvy uvedenými níže, Innovative Business vám neuděluje právo používat LEADY.CZ konektor, v tomto případě klikněte na tlačítko "Nesouhlasím“ nebo "Storno“, opusťte instalátor nebo software nepoužívejte.

Vaše registrační údaje a určité další informace jsou předmětem Zásad ochrany osobních údajů. Innovative Business si vyhrazuje právo aktualizovat a měnit čas od času tuto Licenční smlouvu a všechny dokumenty do ní včleněné pomocí odkazů. Innovative Business může změnit tuto Licenční smlouvu uveřejněním nové verze, aniž by vás na to upozornil. Používání řešení LEADY.CZ konektor po změně znamená přijetí této změny.

1. Rozsah práv spojených s používáním LEADY.CZ konektor software.

LEADY.CZ konektor a všechny ostatní řešení Innovative Business pro Dynamics CRM Online, dokumentace a soubory nainstalované nebo použité instalační aplikací (souhrnně "Innovative Business software") jsou majetkem Innovative Business, nebo subjektů, kterým Innovative Business poskytují licence, obsah nebo data ("Poskytovatelé licencí"), a vy k nim máte univerzální (kromě výjimky stanovené níže), nevýhradní, dále nedělitelnou licenci na základě podmínek stanovených dále v této smlouvě.  Tato Licenční smlouva definuje zákonné používání, všech aktualizací, revizí, náhrad a jakýchkoli kopií řešení LEADY.CZ konektor vytvořených vámi nebo pro vás. Všechna práva výslovně neudělena vám, jsou vyhrazena pro Innovative Business nebo jejich řádné vlastníky.

Řešení LEADY.CZ konektor je chráněno autorským právem, ochrannými známkami, servisními značkami, mezinárodními úmluvami a/nebo ostatními předpisy vlastnického práva a zákony České Republiky a dalších zemí. Souhlasíte, že se budete řídit příslušnými zákony vlastnického práva a dalšími zákony, stejně jako jakýmikoli dalšími ustanoveními nebo omezeními týkajícími se autorského práva obsaženými v této Licenční smlouvě. Tato Licenční smlouva vám nezaručuje žádné právo, nárok nebo podíl na duševním vlastnictví, které je majetkem Innovative Business, nebo na které má Innovative Business oprávnění, včetně, mimo jiné, LEADY.CZ konektor a Innovative Business ochranných známek, a nevytváří žádný vztah mezi vámi a Poskytovateli licencí, nebo jiný vztah, než je vztah mezi Innovative Business jako poskytovatelem a vámi jako držitelem licence.

Souhlasíte, že budete řešení LEADY.CZ konektor a jakákoli data, ke kterým je skrze řešení LEADY.CZ konektor přistupováno, používat jen pro svoje účely, a to pouze způsobem specifikovaným v článku 2 a dalších této Licenční smlouvy. Vaše oprávnění k používání řešení LEADY.CZ konektor, jeho komponent a jakýchkoli dat třetích stran bude ukončeno, jestliže tyto podmínky porušíte. V případě ukončení tohoto oprávnění souhlasíte, že ukončíte jakékoli používání řešení LEADY.CZ konektor, jeho komponent a dat třetích stran. Všechna práva k veškerým datům třetích stran, software třetích stran a datových serverů třetích stran, včetně všech vlastnických práv, jsou vyhrazena pro a zůstávají příslušným třetím stranám. Souhlasíte s tím, že tyto třetí strany na vás mohou vymáhat svá práva v souvislosti s touto  Licenční smlouvou svým vlastním jménem.

2. Vaše práva jako uživatele

 

SMÍTE

a) používat řešení LEADY.CZ konektor na všech svých aktivních uživatelských licencích Microsoft Dynamics CRM Online. Vaše licence vás opravňuje používat řešení LEADY.CZ konektor jak pro soukromé tak i komerční účely.

b) instalovat a osobně používat řešení LEADY.CZ konektor a jakékoli aktualizace poskytované Innovative Business (dle jeho vlastního uvážení) k vlastním potřebám. Jste oprávněni používat aktuální verze dostupné během platnosti vaší licence. Innovative Business není povinen vás o dostupnosti aktualizací informovat. Tuto Licenční smlouvu můžete ukončit tím, že přestanete používat řešení LEADY.CZ konektor. Tato Licenční smlouva je automaticky ukončena, pokud porušíte kteroukoli z podmínek této Licenční smlouvy.

NESMÍTE

a) dekompilovat, zpětně dešifrovat upravovat, pronajímat, půjčovat, distribuovat nebo vytvářet odvozené produkty nebo vylepšení řešení LEADY.CZ konektor nebo jeho jakékoli části.

b) na základě této Licenční smlouvy nesmíte řešení LEADY.CZ konektor začlenit do programového vybavení počítačového zařízení vyráběného vámi nebo pro vás.  Pro použití k těmto účelům prosím kontaktujte info@innovativebusiness.cz.

c) nesmíte použít řešení LEADY.CZ konektor v případě kritické situace, kdy může být v sázce lidský život nebo majetek. Jste srozuměni s tím, že řešení LEADY.CZ konektor nebyl konstruován pro takovéto účely a jeho selhání v takovýchto případech může vést k úmrtí, zranění nebo těžkému poškození vlastnictví nebo životního prostředí, za které Innovative Business neodpovídá. Řešení LEADY.CZ konektor není určeno, zamýšleno nebo licencováno pro použití v kritických prostředích vyžadujících zabezpečení proti poruchám. Innovative Business se tímto výslovně zříká veškerých explicitních či implicitních záruk a odpovědností za užití software v takovýchto, ale i jiných prostředích.

d) prodávat, pronajímat, půjčovat, distribuovat, přenášet práva k užívání nebo dále licencovat řešení LEADY.CZ konektor či ho dále zpřístupňovat, získávat příjem z použití nebo provizi ze řešení LEADY.CZ konektor, ať již pro peněžní nebo jiný profit (nebo i bez profitu) bez předchozího, výslovného a písemného povolení Innovative Business.

e) používat řešení LEADY.CZ konektor způsobem odporujícím této smlouvě nebo platným právním předpisům v České republice nebo vaší jurisdikci.

3. Řešení LEADY.CZ konektor je distribuováno „jak stojí a leží“.

Innovative Business neposkytuje na řešení LEADY.CZ konektor, jeho součásti či výsledky jeho fungování žádnou záruku za jakost, a to ani přímou či zprostředkovanou. Jeho použití je zcela na vlastní nebezpečí. Výrobce není odpovědný za jakoukoliv ztrátu, poškození nebo omezení přístupnosti či využitelnosti dat, a to včetně dat odesílaných prostřednictvím řešení LEADY.CZ konektor v rámci zálohování či synchronizace na jakékoliv úložiště.

4. Zkušební verze a verze komerční

Řešení LEADY.CZ konektor je možné používat pouze s platnou licencí služby www.leady.cz.

5. Licenční poplatky a platby

Kromě ceny za pořízení licence a pravidelných ročních licenčních poplatků se k používání legálně získané verze řešení LEADY.CZ konektor nevážou žádné další poplatky či náklady.

LEADY.CZ konektor je poskytováno zcela zdarma. Koncovému uživateli není poskytována žádná podpora ani upgrade.

Komerční verze je složena z jednorázové ceny za řešení „Modul MERK“ a pravidelných ročních licenčních poplatků za údržbu „Maintenance 1 rok“, přičemž poplatek za údržbu je první rok povinný a splatný s cenou řešení. Ceny jsou uvedeny na stránce https://www.bestonline.cz/modul-merk-pro-microsoft-dynamics-crm.

Cena instalace a nastavení výrobcem je součástí ceníku podpory na stránce https://www.bestonline.cz/cenik-podpory.

Innovative Business si vyhrazuje právo v budoucnu zpoplatnit použití nebo přístup k řešení LEADY.CZ konektor, o čemž budete informováni.

Naproti tomu Innovative Business si vyhrazuje veškerá autorská a jiná práva duševního vlastnictví k případným vylepšením, upgradům, doplňkům či úpravám řešení LEADY.CZ konektor, a to byť by tyto byly vytvořeny na základě vašeho impulsu, podnětu, feedbacku, hodnocení, připomínky apod. a Innovative Business nebude povinen k jakémukoli peněžnímu či jinému plnění vůči uživateli z tohoto titulu.

6. Podpora a softwarové aktualizace.

Innovative Business se může rozhodnout pro poskytování podpory a/nebo softwarových aktualizací, vylepšení nebo modifikací řešení LEADY.CZ konektor (souhrnně "Podpora") svým zákazníkům dle svého vlastního uvážení a může tuto Podporu kdykoli ukončit, aniž by vás o tom informoval. Innovative Business může kdykoli změnit, dočasně pozastavit nebo úplně zrušit jakoukoli část řešení LEADY.CZ konektor, včetně dostupnosti jakýchkoli vlastností, databáze nebo obsahu řešení LEADY.CZ konektor. Innovative Business také může omezit určitou vlastnost nebo službu, omezit váš přístup k řešení LEADY.CZ konektor, jeho částem, a to bez předchozího oznámení a bez jakékoli odpovědnosti za vzniklé škody na straně uživatele nebo třetích osob.

7. Omezení odpovědnosti.

Nad rámec dalších ujednání v této smlouvě se strany dohodly, že Innovative Business a poskytovatelé licencí nejsou a nebudou odpovědní za pohledávky a nároky jakéhokoliv druhu vzniklé uživateli nebo třetí osobě použitím nebo jakkoliv spojené s použitím řešení LEADY.CZ konektor vámi nebo třetími stranami, resp. se v nejvyšším zákonem povoleném rozsahu své odpovědnosti zprostí.

8.  Právní úprava.

Tato Licenční smlouva a vztah mezi vámi a Innovative Business se řídí zákony České republiky bez ohledu na konflikt zákonných ustanovení. Vy a Innovative Business souhlasíte, že se podřídíte osobní a výlučné pravomoci soudů sídlících v Praze, České republice.

 

 

EN

The EULA (end user license agreement, hereinafter also referred to as "license agreement") for using LEADY.CZ Connector provided by Innovative Business s.r.o. based Křejpského 1529/3, Prague 4, Czech Republic ("Innovative Business"), a manufacturer of the LEADY.CZ Connector and owner of all rights.

THE EXPRESSION OF YOUR CONSENT BY CLICKING ON THE APPROPRIATE BUTTON BELOW, INSTALLING, ACTIVATING OR USING THE SOFTWARE, YOU ACKNOWLEDGE THAT AS A "USER", YOU HAVE READ THIS AGREEMENT, UNDERSTAND IT AND AGREE TO BE BOUND BY ITS TERMS AND CONDITIONS.

If you do not agree with the terms of the agreement referred to below, Innovative Business does not grant you the right to use the LEADY.CZ Connector, in this case, click the "I disagree" or "Cancel" to exit the installer or do not use the software.

Your registration data and certain other information are subject to the privacy policy. Innovative Business reserves the right to update and change, from time to time this license agreement, and all documents inline using the links to it. Innovative Business may change this license agreement by posting a new version without notice to you. Use the solution LEADY.CZ Connector after the change indicates acceptance of this change.

1. the scope of the rights associated with the use of the LEADY.CZ Connector software.

The LEADY.CZ Connector and all other Innovative Business Solutions for Dynamics CRM Online, documentation and files installed or used the Installer application (collectively, the "Innovative Business software") are the property of Innovative Business, or bodies to which the Innovative Business Licensing, content or data ("licensors"), and you have a universal to them (in addition to the exceptions set out below), non-exclusive, indivisible license based on the conditions set forth in this agreement. This EULA defines legal use, all updates, revisions, refunds, and any copies of the solution the LEADY.CZ Connector created by or for you. All rights explicitly 2nd you are reserved for Innovative Business or their proper owners.

Solving LEADY.CZ Connector is protected by copyright, trademarks, service marks, international treaties and/or other proprietary rights and laws of the United States and other countries. You agree to abide by the applicable laws of property rights and other laws, as well as any other provisions or restrictions regarding copyright law contained in this license agreement. This license agreement does not guarantee you any right, title or interest in intellectual property, which is the property of Innovative Business, or on which the Innovative Business permission, including, inter alia, the LEADY.CZ Connector and Innovative Business trademark, and does not create any relationship between you and its licensors, or other relationship, than is the relationship between Innovative Business as a supplier and licensee.

You agree that you will be addressing LEADY.CZ Connector and any data that is through solving LEADY.CZ Connector accessed, use it only for your purposes, and only in the manner specified in article 2 and the other to this license agreement. Your permission to use the solution LEADY.CZ Connector, its components, and any third-party data will terminate if you violate these terms and conditions. In the event of termination of this authorization, you agree that any use of the solution to exit the LEADY.CZ Connector, its components, and third-party data. All rights to all data of third parties, third party software and third-party data servers, including all ownership rights are reserved to, and remain competent to third parties. You agree that such third parties may enforce their rights about this license agreement in its own name.

2. your rights as a user

 

YOU MAY USE

a) use the solution LEADY.CZ Connector on all its active user licenses of Microsoft Dynamics CRM Online. Your license entitles you to use the solution LEADY.CZ Connector both for private and commercial purposes.

b) install and personally use the solution LEADY.CZ Connector and any updates provided by the Innovative Business (according to his own discretion) to their own needs. You are authorized to use the current version available during the term of your license. Innovative Business is not obliged to inform you of the availability of updates. You may terminate this license agreement by your use of the solution the LEADY.CZ Connector. This license agreement will automatically terminate if you violate any of the terms of this license agreement.

YOU MAY NOT

a) decompile, reverse engineer, modify, rent, lease, loan, distribute or create derivative works or enhancements of the LEADY.CZ Connector or its any part.

b) on the basis of this license agreement, you may not resolve the LEADY.CZ Connector to incorporate into the software of the computer equipment produced by you or for you. To be used for these purposes, please contact info@innovativebusiness.cz.

c) you may not use the solution LEADY.CZ Connector in case of critical situations, where it can be at stake human life or property. You understand that the solution LEADY.CZ Connector was not designed for such purposes and its failure in such cases could lead to death, personal injury, or severe property or environmental damage for which Innovative Business does not match. Solutions LEADY.CZ Connector is not specified, intended or licensed for use in critical environments requiring fail-safe. Innovative Business hereby expressly disclaims any express or implied warranties and liabilities for the use of such software, but also in other environments.

d) sell, lease, lend, distribute, transfer the right to use or license the solution LEADY.CZ Connector or make available, to receive income from the use or provision of a solution the LEADY.CZ Connector, whether for cash or otherwise (or even without profit) without prior, explicit and written permission of Innovative Business.

e) use addressing LEADY.CZ Connector way contrary to this agreement or applicable laws and regulations in the Czech Republic or your jurisdiction.

3. solving LEADY.CZ Connector is distributed "as is".

Innovative Business Solutions does not warrant the LEADY.CZ Connector, its components or the results of its operation of any warranty as to the quality, and even direct or mediated. Its use is entirely at your own risk. The manufacturer is not responsible for any loss, damage, or limit the accessibility and usability of data, including data that is sent through a solution LEADY.CZ Connector in backup or synchronization at any store.

4. the test version and the commercial

Solving LEADY.CZ Connector it is possible to use only for paid user of www.leady.cz service.

5. license fees and payments

In addition to the price for the acquisition of licenses and regular annual license fees to use legally acquired version of the solution the LEADY.CZ Connector are no additional fees or costs.

LEADY.CZ Connector is provided completely free of charge. The end user there is no support or upgrade.

The commercial version is composed of a single price for the solution "The ARES" and regular annual license fees for the maintenance of the "Maintenance", with 1 year maintenance fee is payable for the first year is required and with the price of the solution. Prices are listed on the page https://www.bestonline.cz/modul-merk-pro-microsoft-dynamics-crm.

The price of the installation and setup of the manufacturer is part of the price list support on the page https://www.bestonline.cz/cenik-support.

Innovative Business reserves the right to charge fees for future use of or access to address LEADY.CZ Connector, about which you will be informed.

By contrast, the Innovative Business reserves all copyrights and other intellectual property rights to any possible improvements, upgrades, add-ons or modify solutions solvency Indicator MERK, even if these were created on the basis of your impulse, initiative, evaluation, feedback – comments, etc. and Innovative Business will not be obligated to any cash or other transactions against a user for this title.

6. support and software updates.

Innovative Business may decide to provide support and/or software updates, enhancements or modifications to the solution the LEADY.CZ Connector (collectively, "support") to its customers in its sole discretion, and may terminate such support, without being informed about it. Innovative Business may change, suspend or discontinue any part of the solution, the LEADY.CZ Connector, including the availability of any features, database, or content solution LEADY.CZ Connector. Innovative Business may also restrict a particular property or service, restrict your access to address LEADY.CZ Connector, its parts, and this without prior notice to you and without any liability for damages incurred by the user or third parties.

7. Limitation of liability.

In addition to other provisions in this agreement, the parties agree that the Innovative Business and its licensors do not and will not be responsible for the debts and claims of any kind arising out of the user or a third party using or in any way connected with the use of addressing LEADY.CZ Connector you or third parties, or to the highest extent permitted by law your liability relieved.

8. The legislation.

This software license agreement and the relationship between you and the Innovative Business is governed by the laws of the United States without regard to conflict of law provisions. You and Innovative Business, you agree to submit to the personal and exclusive jurisdiction of the courts located in Prague, Czech Republic.